【Yeah间觅食】乘坐小船到对岸的My Village Barok Bistro

昨晚我家張郎说要约我吃个晚餐,我说我要乘坐小舢舨(水上德士)到对岸的Kampung Boyan去吃马来餐
因为我突然很想吃他们家的 Rm10-Nasi Ayam Ketok

0 Comments